Ustawa o transporcie drogowym z podpisem Prezydenta

Dnia 21 listopada 2016 r. Prezydent RP podpisał cztery nowele, w tym ustawę o transporcie drogowym.

Ustawa ma na celu utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którego powstania wymagają przepisy prawa Unii Europejskiej, a także zmianę obowiązujących obecnie przepisów określających warunki, które przedsiębiorca i zarządzający transportem muszą spełniać, aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej reputacji, którą muszą cieszyć się przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Rejestr zawierać będzie ewidencje:

- przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

- poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem nr 1071/2009),

- osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1071/2009.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku:

- przepisy związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego wejdą w życie z dniem 30 listopada 2017 r.,

- przepis przejściowy określający, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: http://www.prezydent.pl/