Certyfikat kompetencji zawodowych – szkolenie

Sala Szkoleniowa

Najbliższe szkolenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – w zakresie przewozu rzeczy lub osób planujemy zorganizować w następującym terminie (razem 6 dni – 30 godzin):

  • 19 lipca piątek - w godz. 15:50 – 20:00
  • 20 lipca sobota - w godz. 09:00 – 14:00
  • 21 lipca - niedziela - w godz. 09:00 – 14:00
  • 26 lipca - piątek - w godz. 16:00 – 20:00
  • 27 lipca sobota - w godz. 09:00 – 14:00
  • 28 lipca niedziela - w godz. 09:00 – 14:00

 

ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNE SZKOLENIE WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ON-LINE

Na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przygotujemy dla Państwa wniosek zgłoszeniowy na egzamin, który po podpisaniu przez Państwa w pierwszym dniu szkolenia, zostanie przez nas przesłany do Instytutu Transportu Samochodowego.

Osoby, które zdecydują się uczestniczyć w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego – do 16 lipca 2024 r. (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń), natomiast liczba zgłoszeń decyduje o faktycznym rozpoczęciu szkolenia.

Planowany termin egzaminu we Wrocławiu – 3 sierpni2024 r.

OPŁATY (po potwierdzeniu kursu):

  • 1000 zł – za szkolenie (cena obejmuje także materiały szkoleniowe)

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych
ul. Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław

Nr konta: 
30 1090 2486 0000 0001 0422 9786
W tytule przelewu wpisujemy: CKZ – Imię i Nazwisko”

  • 800 zł – za egzamin (500 zł egzamin + 300 zł wydanie certyfikatu)

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Nr konta:  86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Potwierdzenia dokonania opłat (za egzamin i szkolenie) należy przesłać mailem przed rozpoczęciem szkolenia. Sam kurs można opłacić tuż przed rozpoczęciem szkolenia, gotówką lub kartą.

Uprzejmie prosimy o punktualność w pierwszym dniu szkolenia w celu sprawnego przygotowania wniosków zgłoszeniowych na egzamin.

Prosimy także o posiadanie na szkoleniu nośnika PEN-Drive.

Miejsce szkolenia:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych
Wrocław, ul. Tarnogajska 5/9
Sala szkoleniowa na I piętrze (wejście od ul. Tarnogajskiej)

[ZOBACZ MAPĘ DOJAZDU]

Miejsce egzaminu:
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego – Centrum Konferencyjne we Wrocławiu, Łagiewnicka 12 (o dokładnej godzinie i miejscu egzaminu poinformuje Instytut Transportu Samochodowego w zawiadomieniu przesłanym pocztą)

Uwaga!

Istnieje możliwość zwolnienia z części egzaminu przez osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 (ustawy o transporcie drogowym) (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009) W takim przypadku opłata za egzamin ulega pomniejszeniu o 50 zł za każdy moduł, z którego kandydat zostaje zwolniony.
Stosowna deklaracja zawarta jest pod adresem: http://www.its.waw.pl/doc_media/certyfikacja/Deklaracja.pdf

Wraz z deklaracją należy złożyć:
- oryginał lub poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
- oryginał lub poświadczoną kopię suplementu do dyplomu lub kopię dokumentu potwierdzającego program studiów ukończonych przez Kandydata w przypadku kiedy uczelnia nie była zobowiązana przepisami prawa do wydawania suplementu do dyplomu

Kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone przez:
1. upoważnionego pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów tych dokumentów
2. wystawcę dokumentów tj. uczelnię
3. notariusza (zgodnie z ustawą Prawo o notariacie)

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnienia z egzaminu można uzyskać bezpośrednio w ITS na 2-3 tygodnie przed datą egzaminu pod nr tel: (22) 43-85-377,  (22) 43-85-376 lub (22) 43-85-375 (Instytut Transportu Samochodowego).

Serdecznie zapraszamy!
71 360 03 71, 71 360 03 72, biuro@dspm.pl